ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
(Ίδρυση. Επωνυμία. Έδρα. Σκοπός. Μέλη Σωματείου)

Άρθρο 1: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Φίλοι μνημείων Θεσσαλονίκης», με έδρα την Θεσσαλονίκη, του Νομού Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2:

Σκοπός του Σωματείου είναι .

α) η συμβολή στην διάσωση, την προστασία, την προβολή και την ανάδειξη των μνημείων της Θεσσαλονίκης.

β)η ευαισθητοποίηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης, σε θέματα προστασίας των μνημείων της πόλης μας και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς της.

γ) η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των φορέων της πόλης μέσω δικτύου εθελοντικών ομάδων δράσεων, καθώς και όλων των φορέων που σχετίζονται με την αποκατάσταση, ανάδειξη και διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης.

δ) η αρωγή προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την εξεύρεση πόρων προς υποστήριξη των ανωτέρω στόχων.

ε) η συνεργασία με Διεθνείς Φορείς αρμόδιους για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων.

Άρθρο 3: Το σωματείο επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών του με τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου. Ως τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκθέσεων και εν γένει επιμορφωτικών εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, και την υποστήριξη του έργου του παρόντος Σωματείου.
  • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων και άλλων εκδόσεων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, τα οποία θα συνεπικουρούν το έργο του Σωματείου, ενημερώνοντας τους πολίτες για τη δράση και το σκοπό του Σωματείου.
  • Ανάπτυξη συνεργασίας με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς και έτερα σωματεία του εξωτερικού αλλά και εσωτερικού της Χώρας και εν γένει φορέων που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία.
  • Προβολή του διαλόγου, της προβληματικής, των θέσεων και προτάσεων μέσω του διαδικτύου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπος) και εν γένει με κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης.
  • Συνεργασία με κρατικούς φορείς, με παράλληλο συντονισμό της δράσης τους με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, σωματεία και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την προστασία, τη διάσωση, την προβολή και διαχείριση μνημείων της Θεσσαλονίκης.
  • Δημιουργία ειδικών λογαριασμών για την αρωγή στην χρηματοδότηση των αρμοδίων για τα μνημεία κρατικών φορέων με συστηματική αναζήτηση των κατάλληλων πόρων από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, με παράλληλη προσέλκυση και ευαισθητοποίηση χορηγών. Το παρόν σωματείο, θα διασφαλίζει ότι τα ως άνω κονδύλια, που θα προσφέρονται από χορηγούς θα επενδύονται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν στο Σωματείο.
  • Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 4: Μέλος του Σωματείου δύναται να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που αγαπά τα μνημεία της Θεσσαλονίκης και ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την προστασία και διάσωσή τους, και την εν γένει προβολή και ανάδειξή τους, εφόσον αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 5: Η εγγραφή στο σωματείο γίνεται με έγγραφη αίτηση του υποψήφιου, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το καταστατικό του Σωματείου και προσφέρεται να εργασθεί για την επίτευξη των σκοπών του.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να την απορρίψει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, εφόσον κρίνει ότι ο αιτών αδυνατεί να συντελέσει στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος.

Κατά της απορριπτικής απόφασης δύναται το υποψήφιο μέλος να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Η προσφυγή κατατίθεται με απόδειξη στον Γραμματέα του Σωματείου εντός προθεσμίας 8 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 6: Κάθε μέλος του Σωματείου δύναται να αποχωρήσει από αυτό με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εκπληρώσει προηγουμένως όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του προς το Σωματείο.

Άρθρο 7: Οταν κάποιο μέλος του Σωματείου παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετα προς αυτό ή με τη συμπεριφορά του προκαλεί δυσφήμιση του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραπέμψει το μέλος στην επιτροπή του άρθρου 8 με το ερώτημα της διαγραφής. Κατά της απόφασης διαγραφής δύναται να ασκηθεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Η προσφυγή κατατίθεται με απόδειξη στο Γραμματέα του Σωματείου εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής.

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης διαγραφής μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου επί της προσφυγής.

Άρθρο 8: Συγκροτείται πενταμελής (5 μελής) επιτροπή αποτελούμενη από τον Β’ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τέσσερα μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, για την διαγραφή μελών του Σωματείου.

Για τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής απαιτείται να είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα πέντε μέλη της.

Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών (5). Η ισοψηφία μεταξύ των μελών της επιτροπής λειτουργεί υπέρ του προς διαγραφή μέλους.

Άρθρο 9: Ολα τα μέλη του Σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 10: Τα μέλη μετέχουν στις εκδηλώσεις του Σωματείου, εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτού.

Άρθρο 11: Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του (9), πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από φυσικά πρόσωπα και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές εταιρίες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής προς το Σωματείο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
(Φίλοι του Σωματείου)

Άρθρο 12: Στις δραστηριότητες του σωματείου έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και άτομα που δεν είναι μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 13: Οι παραπάνω φίλοι του σωματείου μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, να παρέχουν οικονομική ενίσχυση στο σωματείο προς εκπλήρωση των σκοπών του, να λαμβάνουν ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις που αυτό διοργανώνει, να συνεργάζονται με τις εκάστοτε συγκροτούμενες ομάδες εργασίας και μελέτης και γενικά να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

Άρθρο 14: Κάθε φίλος του σωματείου μπορεί να παρίσταται στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις των μελών, ώστε να ενημερώνεται για τις πάσης φύσεως δραστηριότητές του και να παρακολουθεί την εν γένει πορεία του. Έχει δικαίωμα λόγου, όχι όμως δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 15: Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να διακόψει τη συνεργασία του σωματείου με άτομα τα οποία με τη συμπεριφορά τους προκαλούν τη δυσφήμισή του ή εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του.

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
(Επικοινωνία του Σωματείου)

Άρθρο 16: Η επικοινωνία του Σωματείου με τα μέλη του, τους φίλους του Σωματείου και τρίτους θα γίνεται εκτός από τους συνήθεις τρόπους και μέσω του Διαδικτύου, με χρήση και ανά τακτά διαστήματα ενημέρωση της δημιουργηθείσας ιστοσελίδας του Σωματείου, με ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πολίτες και δυνατότητα συμμετοχής στον διαδικτυακό διάλογο πάντα ενυπόγραφα και με την ευθύνη της υπογραφής τους.

Άρθρο 17: Το Σωματείο μπορεί να ανάπτυξει συνεργασία ή να συμμετάσχει με την ιδιότητα του μέλους σε έτερες οργανώσεις ή σωματεία, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς συναφούς σκοπού (ίδιου ή παρεμφερούς), καθώς και να συμβάλλει στη δημιουργία έτερων μη κυβερνητικών οργανώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
(Πόροι)

Άρθρο 18: Πόροι του σωματείου είναι τυχόν έκτακτες ή τακτικές εισφορές των μελών του, καθώς και ενδεχόμενη συνδρομή που μπορεί να επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, κληροδοτήματα και έσοδα από εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς, έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, χορηγίες, που περιέρχονται στο ταμείο του σωματείου.

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
(Γενική Συνέλευση)

Άρθρο 19: Το ανώτατο όργανο του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα εκτός από αυτά που έχουν ρητά ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλο όργανο. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση απολογισμού, β) απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, γ) εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής του άρθρου 8 και της εξελεγκτικής επιτροπής, δ) τροποποίηση του Καταστατικού, ε) διάλυση του Σωματείου.

Άρθρο 20: Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε έτος και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την προκηρύσσει ΙΟ ημέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της με έγγραφη πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος διεξαγωγής και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης γίνεται μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση σε άλλη ορισμένη ημέρα, ώρα και τόπο, εντός ΙΟ ημερών από την πρώτη. Η πρόσκληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Σωματείου και αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπο σε όλα τα μέλη. Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, και ο απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση του απολογισμού και η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 21: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται σ’ αυτή το 1/2 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται εντός ΙΟ ημερών νέα Συνέλευση. Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Άρθρο 22: Όταν η Γενική Συνέλευσης έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται από το σώμα της Συνέλευσης τριμελής εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με αίτηση προς το Δ.Σ. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, χωριστά για Διοικητικό Συμβούλιο, χωριστά για την Επιτροπή του άρθρου 8 και χωριστά για την εξελεγκτική επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται σε ξεχωριστή για κάθε όργανο κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και μονογραμμένο από μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρο 23: Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια από την εφορευτική επιτροπή. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών κατατίθενται εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται από την εφορευτική επιτροπή.

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
(Διοικητικό Συμβούλιο)

Άρθρο 24: Το Σωματείο διοικείται από εννιαμελές (9 μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια. Εντός 10 ημερών από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν συγκροτούνται σε σώμα με μέριμνα του πρώτου σε σταυρούς μέλους, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Α’, Αντιπρόεδρο Β’, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία του Σωματείου. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από ο Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνονται από τους πέντε πρώτους επιλαχόντες κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Αντίστοιχα, αν κάποιος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους αυτού και αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω. Μετά τη λήξη της τριετούς θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προχωρήσει στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εάν για οποιονδήποτε λόγο, ενώ έχει λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν εκλεγεί τα μέλη του νέου, η θητεία του απερχόμενου παρατείνεται έως ότου εκλεγούν αυτά.

Άρθρο 25: Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και επιμελείται των υποθέσεων του Σωματείου. Έχει δε τις αρμοδιότητες που του παρέχονται ρητά από το νόμο και το καταστατικό. Οφείλει δε να υποβάλλει απολογισμό πεπραγμένων σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτή τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη της.

Τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ζητήσουν τη σύγκλησή του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση αμέλειάς του να συγκαλέσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό συγκαλείται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή του. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του (9).

Σε κάθε άλλη περίπτωση κι όταν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 27: Ο Πρόεδρος του Σωματείου εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον των δικαστικών και όλων των υπολοίπων αρχών, καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων. Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του Σωματείου, συντονίζει τις ενέργειες αυτού, συμμετέχει αυτοδικαίως σε όλες τις επιτροπές κι εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο αντιπρόεδρος Α’ και ο αντιπρόεδρος Β.

Άρθρο 28: Ο αντιπρόεδρος Α’ αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του γραφείου του Σωματείου.

Άρθρο 29: Ο αντιπρόεδρος Β’ αναπληρώνει τον αντιπρόεδρο Α’ και τον Ειδικό Γραμματέα, όταν απουσιάζουν ή όταν κωλύονται και συμμετέχει ως μέλος της πενταμελούς (5 μελής) επιτροπής του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 30: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του σωματείου. Επίσης, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου. Συνυπογράφει τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος Β

Άρθρο 31: Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των βιβλίων στα οποία περιέχονται αυτά. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται.

Άρθρο 32: Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του Σωματείου, με βάση αποδείξεις. Κάνει τις πληρωμές, φυλάσσει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του Σωματείου κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (l .500,00€). Το ποσό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κωλύματος, τον ταμία αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 33: Στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου υποβάλλει απολογισμό της θητείας.

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ
(Ελεγκτική Επιτροπή)

Άρθρο 34: Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη, και ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία παράλληλη και ταυτόχρονη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό της, ο οποίος τη συγκαλεί και προεδρεύει σε άπασες τις συνεδριάσεις της. Οι αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πάνω στο αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε χρήσεως και έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου με συμπεράσματα και προτάσεις.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί, έχουν δικαίωμα, κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, να ελέγχουν όλα τα βιβλία αυτού, να ζητούν και να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων οικονομικού περιεχομένου του αρχείου του Σωματείου και της καταστάσεως των περιουσιακών του στοιχείων και να ζητούν πληροφορίες από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ
(Τελικές Διατάξεις)

Άρθρο 35: Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου με πλειοψηφία 2/3 των μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτή και με απαρτία το 1/2 των μελών. Η διάλυση του σωματείου μπορεί να αποφασισθεί με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων και απαρτία 2/3 των μελών.

Άρθρο 36: Το σωματείο τηρεί μητρώο μελών, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και βιβλίο ταμείου.

Άρθρο 37: Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, το έτος ιδρύσεως του (2013) και το λογότυπο του σωματείου (Υστεροαρχαικός ναός πλατείας Αντιγονιδών).

Άρθρο 38: Αν το Σωματείο διαλυθεί, η τελευταία Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του. Αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα στη γενική γραμματεία Πολιτισμού.

Άρθρο 39: Το Καταστατικό, που αποτελείται από 39 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω.

Έγινε στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη, εικοσιεννέα (29), Μαΐου του έτους 2013.